مجموعه غذایی هلیا

زیباشهر،بعداز بهارستان2

زمان سفارش: 15-12 / 24-18

ایرانی،پیتزا،ساندویچ،برگر

رستوران ما را ارزیابی کنید

یک ستارهدو ستارهسه ستارهچهار ستارهپنج ستاره (بدون امتیاز)
Loading...