فست فود چاتانا

خیابان طالقانی،طالقانی5

زمان سفارش: 24-19

پیتزا،ساندویچ،برگر،سالاد

رستوران ما را ارزیابی کنید

یک ستارهدو ستارهسه ستارهچهار ستارهپنج ستاره (بدون امتیاز)
Loading...