فست فود پیتزبرگ

خیابان بزرگمهر،بین بزرگمهر40و42

زمان سفارش: 24-19

پیتزا،ساندویچ

رستوران ما را ارزیابی کنید

یک ستارهدو ستارهسه ستارهچهار ستارهپنج ستاره (بدون امتیاز)
Loading...