فست فود هات

خیابان دانشگاه،بین دانشگاه 17و19

زمان سفارش: 15-12 / 23-19

پیتزا،ساندویچ

رستوران ما را ارزیابی کنید

یک ستارهدو ستارهسه ستارهچهار ستارهپنج ستاره (بدون امتیاز)
Loading...