فست فود مازی لقمه

خیابان دانشگاه،بین دانشگاه 9و11

زمان سفارش: 15-12/ 24-18

پیتزا،ساندویچ

رستوران ما را ارزیابی کنید

یک ستارهدو ستارهسه ستارهچهار ستارهپنج ستاره (بدون امتیاز)
Loading...