تالار ورستوران مروارید

خیابان دانشگاه،دانشگاه 10،جنب مدرسه سما

زمان سفارش: 15-12 / 24-18

ایرانی،سوخاری،بریان،سالاد

رستوران ما را ارزیابی کنید

یک ستارهدو ستارهسه ستارهچهار ستارهپنج ستاره (بدون امتیاز)
Loading...