آقای کباب

بلواردانشگاه،نبش دانشگاه18

زمان سفارش 15-13 / 23-19 

ایرانی،سنتی،کباب

 

رستوران ما را ارزیابی کنید

یک ستارهدو ستارهسه ستارهچهار ستارهپنج ستاره (بدون امتیاز)
Loading...